Wollig taalgebruik geeft een ouderwetse indruk. Herschrijf je tekst naar vlotte en aansprekende teksten. Voorkom zo dat lezers afhaken op je tekst. Deze woordenlijst laat zien hoe je ambtelijke woorden kunt herschrijven tot een moderner en helder woordgebruik. B

Wollige woorden en alternatieven

Bij elk wollig woord lees je in de lijst een alternatief begrip. Vervang zo ouderwetse woorden door moderne woorden of spreektaal. Bekijk nu deze woordenlijst voor ambtelijke teksten en alternatieven. Van A tot Z:

aangezien –> omdat
aanwenden –> gebruiken
alsdan –> dan
alsmede –> en
alvorens –> voor,voordat
behoudens –> behalve
berichtenlaten weten
bescheiden –> stukken
betreffende –> over,voor
bewerkstelligen –> ervoor zorgen
bij deze stuur ik u graag –> stuur ik u
conform –> volgens,gelijk aan
c.q. –> en,of
daar –> omdat
dankzeggen –> danken
dan wel –> of
derhalve –> daarom,dus
dienaangaande –> hierover
dienen –> moeten,kunnen
doch –> maar
doen toekomen –> opsturen
een en ander –> deze,dit,die
eerder bedoelde –> die,deze
eerder genoemde –> deze,dit –> of –> die
eveneens –> ook
gaarne –> graag
geschieden –> gebeuren,plaatsvinden
heden –> op <datum –>>
hierbij samen –> met <deze brief/mail>
hiernavolgende –> volgende
in deze –> hierover,hierin
indien –> als
ingevolge –> door
ingeval –> bij
in het ongerede raken –> zoekraken,kwijt,stuk
in toenemende mate –> steeds meer,steeds vaker
inzake –> over
jegens wat –> betreft,tegenover
krachtens –> door
mededeling doen van –> laten weten
mededelen –> meedelen
medio oktober –> half oktober
met betrekking tot –> over,voor
met het oog op –> om
meerdere –> meer,diverse
middels –> door middel van,via
naar behoren –> correct
navolgende –> volgende
omtrent –> over
onderhavige –> dit,deze,die
ondergetekende –> ik
op deze wijze –> zo
op welke wijze –> hoe
reeds –> al
retourneren –> terugsturen
respectievelijk –> vaak / of
het schrijven –> de brief
separaat –> apart,afzonderlijk
te uwen name –> op uw naam
te allen tijde –> altijd
ten aanzien van –> voor,op,over
ten behoeve van –> voor
ten einde –> om
ten gevolge van –> door
ten tijde –> van –> opdat –> moment
ter hand stellen –> doorsturen,aanbieden
ter zake van –> voor,over
tevens –> ook
tezamen –> samen
thans –> nu
ultimo –> uiterlijk
vernemen –> horen
vertrouwen –> rekenen op
verzenden –> sturen
verzoeken –> vragen
vigerende –> huidige
vooralsnog –> voorlopig
voorgaande –> deze,die,dit
voornemens zijn –> van plan zijn of willen
voornoemd bedrag –> dit bedrag of het bedrag herhalen
voorshands –> voorlopig
voorts –> verder
voldoen –> betalen
vorenstaande –> deze,die,dit
welke –> wat,die
wijze –> manier
zoals gesteld in –> zoals in <deze brief> staat
zorgdragen –> zorgen
zulks –> deze,dit,die

10 tips om beleidsteksten en juridische teksten beter leesbaar te maken

  1. Zet “u” (de lezer) voorop en gebruik “ik”, naast “wij”.
  2. Sluit aan in de introductie bij de voorkennis van de lezer. Beschrijf de aanleiding en doel voor de lezer om de tekst te lezen.
  3. Gebruik verzorgde spreektaal, zoals je aan de telefoon zou doen, om helder, eigentijds en duidelijk over te komen.
  4. Maak zinnen met maximaal 15 woorden. Dus geen bijzinnen maken. Zorg altijd voor een onderwerp in de zin (u, je, ik, wij).
  5. Zet de kernboodschap na opschrijven bovenin de tekst, als eerste zin van elke alinea. En/of voorin de zin.
  6. Als je juridische artikelen meldt, schrijf dan eerst de kern op in normale spreektaal, zet tussen haakjes het betreffende wetboek/artikel. 
  7. Maak tussenkoppen van maximaal 5 woorden en maak die vet.
  8. Gebruik witruimte tussen alinea’s
  9. Na het schrijfproces: laat zinnen weg die de lezer niet hoeft te weten. Meld dus eerst de hoofdlijn, bewaar details “voor later” als kan.
  10. Sluit af met een korte samenvatting.

Deel de woordenlijst wollige taal en alternatieven

Succes met deze woordenlijst om wollige woorden te vervangen door modern taalgebruik. Zie ook anderen artikelen op webredactie blog, zoals teksten schrijven  en B1-teksten.

Groet,

Gerben G van Dijk.

Gerben G van Dijk online specialist en SEO uit regio UtrechtWil je Google SEO uitbesteden, maar niet aan een SEO agency? Vanuit de regio Utrecht doe ik een contentanalyse via Google Search Console, SE-Ranking en Google Ads (SEA). Samen met uw organisatie werk ik toe naar toegankelijke, begrijpelijke én bruikbare content. In de vorm van SEO teksten, fotografie en ook video. Kwaliteitsgericht en op de lange termijn. Zodat uw organisatie voortaan aan de weg timmert met hogere online zichtbaarheid. Benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Mail dan  [email protected] of bel even: 06 – 23661106.

Gerben G van Dijk online specialist en SEO uit regio UtrechtWil je Google SEO uitbesteden, maar niet aan een SEO agency? Vanuit de regio Utrecht doe ik een contentanalyse via Google Search Console, SE-Ranking en Google Ads (SEA). Samen met uw organisatie werk ik toe naar toegankelijke, begrijpelijke én bruikbare content. In de vorm van SEO teksten, fotografie en ook video. Kwaliteitsgericht en op de lange termijn. Zodat uw organisatie voortaan aan de weg timmert met hogere online zichtbaarheid. Benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Mail dan  [email protected] of bel even: 06 – 23661106.