De opkomst van Kunstmatige intelligentie (AI), of Onderwijs AI, overvalt de scholen. Hoe kan onderwijs AI gereguleerd worden? Hoe herken je AI plagiaat? Hoe valt deeplearning en andere vormen van AI technologie te reguleren? Kunnen we onze privacy beschermen en het ethisch gebruik van AI stimuleren?

Hoe kunstmatige intelligentie in het onderwijs reguleren?

Hoewel AI het onderwijs ook voordelen zal bieden, is het van cruciaal belang om specifieke regelgeving te ontwikkelen die de inzet van kunstmatige intelligentie in het onderwijs beheerst. Het grootste gevaar schuilt namelijk niet alleen in het verbeteren, genereren of overschrijven van eerder gepubliceerd werk e.d., maar ook in hoe onze data, democratie en zelfbeschikking onder druk komt te staan.

Wat is AI Governance?

AI-governance is een raamwerk met richtlijnen, procedures, en criteria voor de ontwikkeling, inzet, en het gebruik van AI binnen een organisatie. Deze governance kaders faciliteren individuen in het verantwoord ontwikkelen en toepassen van AI.

Wat zijn de voordelen van onderwijs AI?

De voordelen van AI in het onderwijs, zijn te vinden in gebruik van AI waar leerlingen en studenten van kunnen profiteren:

1. Personalisatie van het Leerproces

AI kan studenten helpen bij het op maat maken van hun leertraject. Via gegevensanalyse kan het AI-systeem richting geven in welke onderwerpen de student zich verder kan verdiepen. Ook sterke en zwakke punten van een student kunnen op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier inzichtelijk worden gemaakt. Extra studiematerialen of cursussen kunnen op het juiste niveau geboden worden.

2. Snelle Feedback en Evaluaties

Het gebruik van AI stelt docenten in staat om snelle en gedetailleerde feedback te geven op opdrachten en examens. Natuurlijk moet het duidelijk zijn welke opmerkingen van de docent komen, en welke feedback automatisch is gemaakt. Docenten kunnen op basis van snelle analyses, hun eigen opmerkingen beter formuleren en zijn mogelijk completer in de beoordeling van het gemaakte werk.

3. Virtuele Tutoring

AI-gebaseerde chatbots en virtuele assistenten kunnen studenten als “mentor” ondersteunen bij praktische vragen. Ook kan dan toelichting opgevraagd worden rondom het cursusmateriaal. Dit geeft snelle responses en (aanzetten tot hulp) op vragen van leerlingen en studenten. Dit kan werkelijke aandacht natuurlijk niet vervangen. En dit kan een mentoruur niet “overbodig” maken. Het is voorstelbaar dat informatie op een intranet veel sneller gevonden kan worden door een extra hulpje (AI assistent) binnen de site, waardoor vraagstukken meteen bij de juiste persoon komen. En effectieve hulp én echte aandacht snel geboden kan worden.

4. Automatisering van Routinetaken

AI binnen het onderwijs kan repetitieve administratieve taken voor docenten automatiseren, zoals het beoordelen van multiple-choice toetsen. Hierdoor hebben docenten meer tijd om zich te concentreren op interactieve en innovatieve onderwijsmethoden.

5. Voorspellende Analyse voor Studievoortgang

AI kan maatwerk geven in het onderwijs door te voorspellen welke studenten mogelijk problemen gaan ondervinden en op welke gebieden. Hierdoor kan de school tijdig interventies plegen om studenten beter te ondersteunen. Nog voordat ze daadwerkelijk achterop raken.

6. institutionele toepassingen AI

Denk aan taken zoals het opstellen van onderwijsplannen, het ondersteunen van financiële besluitvorming, of het nemen van erkenninggerelateerde beslissingen binnen het onderwijs.

Wat zijn de nadelen van AI in het onderwijs?

Dan nu door met de kritischen kanttekeningen bij gebruik van AI in het onderwijs. Wat zijn de nadelen of aandachtspunten van AI in het onderwijs? Bekijk deze punten:

1. Het Democratie Dilemma

Een van de meest urgente kwesties met betrekking tot het gebruik van AI in het onderwijs is de vraag wie de macht heeft over de verzamelde data. In een tijdperk waarin persoonlijke gegevens een kostbaar goed zijn geworden, is het essentieel om ervoor te zorgen dat AI-bedrijven niet ongecontroleerde toegang hebben tot de gegevens van studenten. Het verzamelen en analyseren van persoonlijke data kan leiden tot manipulatie en het ondermijnen van de democratische processen. Het is van het grootste belang dat er specifieke regulering wordt ingevoerd om de privacy en dataveiligheid van studenten te waarborgen, terwijl tegelijkertijd het gebruik van AI voor educatieve doeleinden wordt ondersteund.

2. Zelfbeschikking en Ethiek

Een ander belangrijk aspect van specifieke regelgeving rondom ChatGPT en AI in het onderwijs heeft te maken met ethische overwegingen. Het gebruik van AI kan leiden tot vragen over autonomie en zelfbeschikking. Studenten moeten in staat zijn om geïnformeerde keuzes te maken over het gebruik van AI-hulpmiddelen en moeten zich bewust zijn van de mogelijke implicaties voor hun leerproces en privacy. Het is daarom van essentieel belang dat regelgeving niet alleen het gebruik van AI in het onderwijs reguleert, maar ook ethische richtlijnen vaststelt om ervoor te zorgen dat studenten en docenten de juiste beslissingen kunnen nemen met betrekking tot het gebruik van deze technologieën.

In conclusie is het duidelijk dat specifieke regelgeving voor ChatGPT en AI in het onderwijs noodzakelijk is om de controle over data, privacy, democratie en zelfbeschikking te waarborgen. Het is niet genoeg om alleen te focussen op de voordelen van AI in het onderwijs; we moeten ook proactief stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze technologieën op een verantwoorde en ethische manier worden ingezet. Alleen met duidelijke regels en richtlijnen kunnen we een evenwicht vinden tussen de voordelen van AI en de bescherming van onze fundamentele waarden.

3. Bescherming van Studentengegevens

Een belangrijk aspect van specifieke regulering voor het gebruik van ChatGPT en AI in het onderwijs is het waarborgen van de bescherming van studentengegevens. Deze gegevens, die vaak persoonlijk en gevoelig van aard zijn, moeten strikt worden beschermd om misbruik te voorkomen. Regulering zou kunnen vereisen dat onderwijsinstellingen en AI-aanbieders duidelijke protocollen en beveiligingsmaatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat studentengegevens niet worden blootgesteld aan ongeautoriseerde toegang of gebruik.

4. Verantwoord Gebruik van AI

Een andere cruciale pijler van specifieke regelgeving in het onderwijs is het bevorderen van verantwoord gebruik van AI. Dit omvat niet alleen het waarborgen van de kwaliteit van de educatieve inhoud gegenereerd door AI, maar ook het voorkomen van discriminatie en bevooroordeelde resultaten. Regulering zou richtlijnen kunnen bevatten voor de transparantie van algoritmen die in het onderwijs worden gebruikt, en eisen stellen aan het monitoren en rapporteren van mogelijke bias of discriminatie in AI-systemen.

5. AI Plagiaat

ChatGPT is sinds december gratis online beschikbaar. Nooit eerder was een taalmodel zo eenvoudig en gratis beschikbaar voor iedereen die kennis wil maken met de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI). Tot enkele maanden geleden leek AI nog iets voor programmeurs en wetenschappers, nu is het een middel dat leerlingen gebruiken om in korte tijd hun profielwerkstuk te schrijven.

ChatGPT schrijft razendsnel goed leesbare teksten, ook in het Nederlands, die heel aannemenlijk overkomen. Het taalalgoritme is getraind op enorme hoeveelheden tekst vanaf het gehele internet. Je kan het daarom gemakkelijk Chat GPT vragen om een werkplan, essay, artikel of scriptie inleiding. Het is ook al mogelijk om theorie te uploaden in een PDF (via de Askyourpdf plugin bij betaald account ChatGPT-4) en daar vragen en antwoorden bij te maken. Dus zowel docenten als studenten, kunnen AI inzetten :-)

Het verslag van ChatGPT komt zonder moeite door de plagiaatcontrole, als gebruikers van ChatGPT alle zinnen licht redigeren….

Hoe kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan het onderwijs?

Kan onderwijs AI iets bijdragen aan het onderwijs? Hoewel de nadruk ligt op regulering, is het even belangrijk om te benadrukken dat ChatGPT en AI potentieel hebben om aanzienlijke educatieve waarde, of voordelen, toe te voegen. Het onderwijs kan erdoor verbeteren. Het doel van AI regulering moet niet zijn om innovatie te belemmeren, maar om deze te bevorderen terwijl de rechten en waarden van studenten worden beschermd.

Hoe AI in het onderwijs reguleren?

Tot slot, hoe gaan we feitelijk AI in het onderwijs reguleren? In een tijdperk waarin AI en ChatGPT de grenzen van het onderwijs verleggen, is specifieke regulering essentieel om de potentieel ontwrichtende impact van deze technologieën te beheren. Specifieke regelgeving kan duidelijke kaders bieden voor de ontwikkeling en implementatie van AI in het onderwijs, zodat deze technologieën op een manier worden ingezet die ten goede komt aan zowel docenten als studenten. Het gaat om het beschermen van onze privacy, het waarborgen van ethisch gebruik en het toevoegen van educatieve waarde. Alleen met doordachte en proactieve regulering kunnen we ervoor zorgen dat AI in het onderwijs op een manier wordt ingezet die in lijn is met onze waarden en principes. Dan spreken we dus over AI governance.

Gebruikte bronnen:

Gerben G van Dijk
Volg hem